“Python String: Dizinleme ve Dilimleme String” Kodu Cevap

Python String: Dizinleme ve Dilimleme Dizesi
# Мөр нь тэмдэгтүүдийн жагсаалт тул жагсаалтын адил тэмдэглэгээг ашиглан Python мөрүүдийг индексжүүлж болно. 
# Ганц тэмдэгтэд хаалт тэмдэглэгээгээр хандах боломжтой ([индекс]), эсвэл зүсэх ([эхлэл: төгсгөл]) ашиглан дэд мөрт хандах боломжтой. 
# Сөрөг тоогоор индексжүүлэх нь мөрийн төгсгөлөөс эхлэн тооцогдоно.

str = 'yellow'
str[1]     # => 'e'
str[-1]    # => 'w'
str[4:6]   # => 'ow'
str[:4]    # => 'yell'
str[-3:]   # => 'low'